Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi politika, adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Általános rendelkezések

(1) Szakrális Tér Közösség Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.szakralis-ter-kozosseg.hu weboldal (a továbbiakban: “weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen ADATVÉDELMI POLITIKA, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ alapján jár el.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi politika, adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit.

Adatkezelő és Adatfeldogozó a Jelen Szabályzat tekintetében
a) Név: Szakrális Tér Közösség Kft. 
(Magyarországon nyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság)
b) Székhelye: 9485 Nagycenk Akácos út 1. szám
c) Postacíme: 9485 Nagycenk Akácos út 1. szám
d) Elektronikus (e-mail) cím: info.szakralisterkozosseg@gmail.com
e) Adószám: 12678213-2-08
f) Cégjegyzékszám: 08 09 009691

(2) Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (“Adatvédelmi tv.”);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (“Eker. tv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (“Grt. tv.”)
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény (“Katv.”)

·                 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó       működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és         információk kezelésről és védelméről szóló 2. számú melléklete

  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a személyes adatok kezelésére és védelmére elsősorban a GDPR-ban rögzített fogalmak és rendelkezések az irányadóak, azonban Magyarország területén az Info. Törvény azon rendelkezései is alkalmazandóak, amelyek a GDPR-ban szabályozásra nem kerültek, amennyiben azok a GDPR-ba nem ütköznek.


A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezéseik:

 

A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezéseik:

(1) érintett:

bármely információ, alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

(2) személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

(3) hozzájárulás:

az érintett, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, és amellyel az érintett nyilatkozat vagy félreérthetetlenül kifejező magatartás útján  félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

(4) tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

(5) adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, tagolása, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, lekérdezés, betekintés, közlés , terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

(6) adatfeldolgozás:

az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

(7) adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

(8) nyilvánosságra hozatal:
az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(9) adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

(10) adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

(11) adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

(12) adatállomány:
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(13) harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul

 

Önműködő hírlevél az oldalon történő feliratkozás vagy vásárlás esetén az adatkezelési tájékoztató elfogadásával.
Jogalap: Hozzájárulás
Kezelt személyes adatok: keresztnév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, átkattintás dátuma, kattintott link, levélmegnyitás dátuma, megnyitott levél, IP cím
Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról. új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Időtartam: Leiratkozásig és/vagy hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó beazonosítható  aktivitástól számítható 6 hónapig

Kapcsolat: A weboldalon lehetőség van a megadott e-mail cím alatt közvetlen üzenetküldésre (szakralisterkozosseg@gmail.com). Az e-mail alapján történő üzenetküldéssel az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolat felvétele, a feltett kérdésekkel kapcsolatban történő tájékoztatás.

 

A fentiekhez a következő adatok megadása szükséges:

– vezetéknév és keresztnév

– e-mail cím

– közösségi média profil nyilvános adatai (ha van)

– üzenet tárgya

– közlés

 

Tagsági jelentkezés

 

A weboldalon lehetőség van a „Tagsági jelentkezés” menüpont alatt a klubba tagként belépni. A „Tagsági jelentkezés” alapján történő üzenetküldéssel az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolat felvétele, a klubba való tagként belépés,

 

A fentiekhez a következő adatok megadása szükséges:

– vezetéknév és keresztnév

– e-mail cím

– telefonszám

– lakcím

– adószám

 

Vélemények

 

A weboldalon lehetőség van a „info.szakralisterkozosseg@gmail.com” e-mail cím felhasználásával véleményt formálni üzenet küldés formájában. A vélemény közzétételével és elküldésével az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységéről alkotott vélemény széles körben történő közzététele.

 

A fentiekhez a következő adatok megadása szükséges:

– vezetéknév és keresztnév

-lakóhely (ország)

-foglalkozás (nem kötelező)

-fotó (nem kötelező)

-vélemény közlése

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a lent meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Szakrális Tér Közösség Kft. az érintett által igénybe vett szolgáltatása, az érintett részére nyújtott tevékenysége kapcsán az alábbi harmadik személyek, szervezetek részére köteles a beszerzett személyes adatokat továbbítani, amelyeket adatfeldolgozóként vesz igénybe.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó:

A fizetés az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság SimplePay rendszerén keresztül történik. OTP Mobil Kft. 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-44
Honlap: https://simplepay.hu/
Fizetési elfogadóhely azonosító: 
OMS530294

Vásárlás esetén a vásárló tudomásul veszi, hogy a Szakrális Tér Közösség Kft. (9485, Nagycenk Akácos út 1.) adatkezelő által a www.szakralis-ter-kozosseg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadására kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím, számlázási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

Az adattovábbítás célja: termék kifizetése

Külső szolgáltatók

Szakrális Tér Közösség Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnernek minősül önállóan, illetve a Szakrális Tér Közösség Kft. szerződést kötött Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak. Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. (Online számlázószoftver)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adószám: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Elérhetőség: info@szamlazz.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím. Céges számla esetén; cég neve, címe, adószáma.

Szakrális Tér Közösség Kft. (Számlakibocsátó)
Székhely: 9485 Nagycenk, Akácos út 1.
Adószám: 12678213-2-08
Cégjegyzékszám: 08 09 009691
Elérhetőség: info.szakralisterkozosseg@gmail.com
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím. Céges számla esetén; cég neve, címe, adószáma.

SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzékszám: 01091286773
Elérhetőség: www.salesautopilot.hu
Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, e-mail cím, belföldi telefonszám. Céges számla esetén; cég neve, címe, adószáma.

Könyvelő, Katona Attiláné EV.
Székhely: 9400 Sopron, IV. László király u. 16 3/10
Adószám: 69379556-1-28
Nyilvántartási szám: 53098591
Elérhetőség: 9400 Sopron, IV. László király u. 16 3/10
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, e-mail cím. Céges számla esetén; cég neve, címe, adószáma.

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Sütik/cookie-k kezelése

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

Mi az a cookie:

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak (Magyarul: süti). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy az oldal fejlesztője / üzemeltetője milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Jelen weboldal a következő Facebook pixelt használhatja:

Facebook pixel segítségével a látogató alábbi adatai kerülnek rögzítésre az adatkezelés elfogadásával, statisztikai célból: e-mail cím, város, ország, vezetéknév, utónév, telefonszám, külső azonosító.

Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti.

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

Személyes adatok védelme:

A cookie­k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

Hogyan törölhetők a cookie-k:

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek az oldal megfelelő használatához szükségesek.

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A Cookie-k listája:

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, az számítógépére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá.

A használt cookie-k listája:

Cookie megnevezése: session cookie
Feladata: Ezek a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek és arra szolgálnak, hogy a Üzemeltető Honlapja felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
Feltétlenül szükséges?: igen
Ideiglenes / Állandó: ideiglenes

Cookie megnevezése: cookieconsent_status
Feladata: A Cookie szabályzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése.
Feltétlenül szükséges?: igen
Ideiglenes / Állandó: állandó

Cookie megnevezése: _ga
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.
Feltétlenül szükséges?: nem
Ideiglenes / Állandó: állandó

Cookie megnevezése: _gat
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.
Feltétlenül szükséges?: nem
Ideiglenes / Állandó: állandó

Cookie megnevezése: _gid
Feladata: Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.
Feltétlenül szükséges?: nem
Ideiglenes / Állandó: állandó

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el.A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/ oldalon érhető el. A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

Jelen Cookie Szabályzat és Adatvédelem elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a web böngészőben megadott beállításokkal is.

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Youtube közösségi oldalakon, és “lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve “lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
tárhelyszolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: MediaCenter Hungary Kft. 6000, Kecskemét Sosztakovics utca 3. II/6

Általános kérdések
mediacenter@mediacenter.hu
Ügyfélszolgálat
mediacenter@mediacenter.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Az Érintettek jogai

(1) Az Érintett megilleti

a)  előzetes tájékoztatáshoz való jog a személyes adatai kezeléséről,

b.)hozzáféréshez való jog

c) személyes adatainak helyesbítéséhez való jog

d) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törléséhez való jog

e.) tiltakozáshoz való jog

f.) az adatkezelés korlátozásához való jog;

g) az adathordozhatósághoz való jog;

 

Az érintett a hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A  másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az érintett a törléshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezelésének alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekek részére, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt az érintett kérelmére törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett törléshez való jogához kapcsolódó rendelkezések nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az érintett az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az érintett az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez való jogát az érintettnek. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Az érintett a tiltakozáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Az érintett az előzetes tájékozódáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 

Az előzőekben felsorolt jogokon túl az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ezen jogosultság nem illeti meg az érintettek és a fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, illetve a döntés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak  különleges kategóriáin, kivéve, ha a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséhez az érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy azok kezelése jelentős közérdek miatt szükséges, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

A fentiekben biztosított jogokon túl az érintett jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről tájékoztatást kapjon az alábbiak szerint.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

– közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

– ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

– ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő azon fáradozik, hogy az Ön adatai mindig aktuálisak legyenek. Ezért kérem, hogy adatai változásáról tájékoztassa az Adatkezelőt. Amennyiben Ön az adatait online regisztráció során adta meg, akkor ezen az úton módosíthatja is azokat.
Hatályos, 2022.09.14-től visszavonásig.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt